Politika privatnosti

Politika privatnosti Arena 88 Rooms doo

Usvojena dana 11.06.2021., Verzija: 2.0.

Dostupno:na https://www.88rooms.com/  i na recepcijama naših smeštajnih objekata.

Sve promene ove Politike privatnosti bit će dostupne i objavljene na našem veb sajtu https://www.88rooms.com/  i na recepcijama naših smeštajnih objekata.

Mi u Arena 88 Rooms doo Beograd-Plilula i našim povezanim društvima (u daljem tekstu: “Društvo“, “mi“, “naše“, “nama“) posvećeni smo zaštiti privatnosti svih lica čije lične podatke prikupljamo (u daljem tekstu: „Vi“, “Vas“, “Vama“, „Vaše“). Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“) kako bismo objasnili način na koji, kao rukovalac obrade, obrađujemo Vaše lične podatke.

“Lični podaci“ su svi podaci koji se odnose na pojedinca (fizičko lice) čiji je identitet određen ili odrediv. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest lice koja se može identificirati neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Vaše lične podatke obrađujemo samo u skladu s važećim propisima: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (u daljem tekstu: „Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti , “GDPR“), srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje.

 1. O NAMA

Arena 88 Rooms doo Beograd-Palilula (skraćen naziv: Arena 88 Rooms doo) je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu-Plilula, Takovska 49, Republika Srbija, Matični broj: 21628492, PIB: 112214590, i posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Arena 88 Rooms doo upravlja hotelom 88 Rooms, modernim hotelom s četiri zvezdice i izvrsnom lokacijom u jednom od najživljih gradova Evrope – Beogradu, glavnom gradu Srbije.

Arena 88 Rooms doo dio je grupacije na čelu s društvom Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (skraćen naziv: Arena Hospitality Group d.d.). je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj sa sedištem u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska i posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Evropske unije (u daljem tekstu: „AHG“).

AHG je priznata, dinamična, međunarodna hotelska grupa, koja razvija i upravlja hotelima, turističkim naseljima i kampovima u Hrvatskoj, Nemačkoj, Mađarskoj i Srbiji u vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili pod upravljanjem. Osim upravljanja i razvijanja vlastitog brenda Arena Hotels & Apartments® i Arena Campsites®, kroz PPHE Hotel Group Limited (PPHE Hotel Group ili PPHE) AHG ima ekskluzivno pravo upravljanja i razvoja uglednog međunarodnog brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne Europe (CEE regija) i upravljanje objektima s brendom art’otel® što omogućuje daljnji razvoj njegovog portfelja.

Arena 88 Rooms poverio je AHG-u određene aktivnosti obrade ličnih podataka i garantira odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim primenjivim propisima o zaštiti podataka.

 1. SVRHA OVE POLITIKE – ZAŠTITA VAŠIH PRAVA

Ova Politika privatnosti objašnjava naš pristup obradi bilo kojih ličnih podataka koje možemo prikupiti od Vas ili koje smo dobili o Vama od treće strane i za koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke.

Molimo Vas da, osim ove Politike privatnosti, pročitate i našu Politiku kolačića i Uslove korišćenja veb sajta.

Napominjemo da se ova Politika privatnosti primenjuje samo na upotrebu Vaših ličnih podataka koje smo pribavili od Vas, ali se ne primenjuje na Vaše lične podatke prikupljene u toku Vaših komunikacija s trećim stranama.

Ova Politika privatnosti utvrđuje i Vaša prava u vezi sa našom obradom Vaših ličnih podataka i Vašim pristupom Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, kako sledi:

 • Vaše pravo na pristup

Na Vaš upit, odgovorit ćemo obrađujemo li Vaše lične podatke i, ako je tako, dostaviti ćemo Vam kopiju tih ličnih podataka (zajedno s određenim pojedinostima). Ukoliko zatražite dodatne kopije, zadržavamo mogućnost naplate razumne naknade.

 • Vaše pravo na ispravak i dopunu

Trebali biste ažurirati lične podatke koje imamo tako da nas izravno kontaktirate poštom, e-mailom ili tako da promenu izvršite tokom boravka ili na obrascu za registraciju prilikom prijave na recepciji. Preporučujemo da ažurirate svoje podatke u trenutku kada ih promenite.

Ukoliko su lični podaci koje imamo o Vama netačni ili nepotpuni, imate pravo tražiti ispravak. Ako smo Vaše lične podatke podelili sa drugima, obavestit ćemo ih o ispravku ukoliko je to moguće. Na Vaš zahtev, ukoliko je to moguće i zakonito učiniti, također ćemo Vas obavestiti sa kim smo podelili Vaše lične podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Vaše pravo na brisanje

Možete nas zatražiti da izbrišemo Vaše lične podatke u određenim okolnostima kao npr. u slučaju kad nam više nisu potrebni Vaši lični podaci ili u slučaju kada želite opozvati pristanak (ukoliko je primenjivo). Ako smo Vaše lične podatke podelili s drugima, obavestit ćemo ih o brisanju ukoliko je to moguće. Na Vaš zahtev, ukoliko je to moguće i zakonito učiniti, također ćemo Vas obavestiti sa kim smo podelili Vaše lične podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Vaše pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim okolnostima,  kao npr. u slučaju kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ili kada se protivite obradi podataka o ličnosti koju provodimo. Međutim, to nas neće sprečiti da pohranimo Vaše podatke. Obavestićemo Vas prije no što uklonimo sva ograničenja. Ako smo Vaše lične podatke podelili sa drugima, obavestićemo ih o ograničenju obrade ukoliko je to moguće. Na Vaš zahtev, ukoliko je to moguće i zakonito učiniti, također ćemo Vas obavestiti sa kim smo podelili Vaše lične podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Vaše pravo na prenosivost podataka

Vi imate pravo, u određenim okolnostima, zaprimiti lične podatke koje ste nam pružili (u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu) i imate pravo da ih prenesete trećoj strani.

 • Vaše pravo na prigovor

Imate  pravo uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka:

 • Ukoliko se obrada ličnih podataka vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
 • Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem
 • Vaše pravo vezano za automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

Vi imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne posledice po Vas ili na sličan način značajno utiče na Vaš položaj, osim ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između Vas i nas, ili ako je odluka zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, ili se temelji na Vašem izričitom pristanku.

 • Vaše pravo na povlačenje pristanka

Ako se oslanjamo na Vaš pristanak kao našu pravnu osnovu za obradu Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku imate pravo opozvati takvu pristanak.

 • Vaše pravo na podnošenje prigovora Povereniku

Ako imate primedbe zbog bilo kojeg aspekta naše prakse privatnosti, uključujući i način na koji smo postupili s Vašim ličnim podacima, imate pravo da podnesete pritužbu nadzornom telu za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u pogledu ove Politike privatnosti ili želite ostvariti gore navedena prava, možete nas kontaktirati u pisanom obliku i to:

 • slanjem e-pošte na [email protected] , ili/i
 • putem pošte na adresu Arena Hospitality Group d.d., (za Službenika za zaštitu podataka), Smareglina 3, 52100 Pula, Hrvatska.

Na sve takve zahteve u pogledu ostvarivanja Vaših prava ćemo odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Obavestiti ćemo Vas o svakom takvom produženju roka kao i o razlozima za produženje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Osim toga, nećemo odgovoriti ni na jedan zahtev ako ne možemo na odgovarajući način potvrditi identitet podnositelja zahteva. Ukoliko su Vaši zahtevi učestali možemo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavesti ili postupanja po zahtevu. Također, ukoliko su Vaši zahtevi očito neutemeljeni ili preterani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja možemo odbiti postupiti po zahtevu.

 1. KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO SE ONI KORISTE

Obrađujemo Vaše lične podatke u svrhe koje ćemo detaljno objasniti u nastavku, međutim, naše primarne svrhe su: (i) što kvalitetnije pružanje usluga; (ii) unapređenje našeg veb sajta i / ili usluga i razvoj i oglašavanje nove usluge; i (iii) usklađivanje s važećim pravom, sudskim odlukama, drugim sudskim postupcima ili drugim zahtevima zakonodavca.

Vaše lične podatke koristimo osobito za:

 • Izvršavanje naših usluga
 • Kako bismo mogli komunicirati sa Vama putem našeg newslettera i pružiti Vam odabrane poslovne informacije
 • Za rešavanje vaših upita i pružanje podrške korisnicima
 • Kako bismo unapredili naše veb sajtove i usluge
 • Analizu klijenata
 • Marketinške komunikacije
 • Poslovnu administraciju i pravno usklađivanje
 • Zapošljavanje
 • Sigurnost i nadzor
 • Upotrebu naših Aplikacija
 • Organizaciju događaja

 

Prikupljeni podaci koristit će se samo u navedene svrhe.

Pravne osnove za prikupljanje podatka u navedene svrhe su:

– zakonska (obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obveza rukovaoca)

– ugovorna (obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora)

– životno važni interesi lica na koje se podaci odnose (obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica)

– legitimni interes (obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.)

– pristanak (lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha)

3.1. Izvršavanje naših usluga

 1. a) Sajtovi i usluge. Prikupljamo i obrađujemo lične podatke koje nam se dobrovoljno dajete u toku korišćenja naših veb sajtova i / ili usluga:
 • u vezi sa Vašom upotrebom ovog veb sajta i drugih veb lokacija kojima upravljamo ili ih hostujemo ili su hostane u naše ime, uključujući i naše mobilne aplikacije, a naše veb lokacije uključuju:

www.88rooms.com

mobilna aplikacija: AHG Hotels

(u daljem tekstu: “veb sajtovi“).

Budući da naši veb sajtovi sadrže kolačiće i ostale tehnologije o kojima biste trebali imati saznanja, molimo da posetite sajt naše  kako biste dobili informacije o korišćenju ovih tehnologija.

 • lični podaci se prikupljaju tokom procesa rezervacije, postupka prijave i tokom Vašeg boravka u našim hotelima (u daljem tekstu: „Usluge“)

Možemo koristiti podatke za kontakt, identifikaciju i plaćanje koje ste nam pružili da bismo mogli da osiguramo pružanje usluga koje ste rezervirali putem naših veb sajtova, putem trećih lica, telefonom ili putem osobnih rezervacija, šta bi moglo uključivati informacije poput Vašeg imena i prezimena, zanimanja, adrese, prethodnih podataka o boravku, usluge koje preferirate, broj telefona, pol, državljanstva, broja pasoša, datuma i mesta izdavanja Vašeg pasoša, podatke o plaćanju koji uključuju pojedinosti o kreditnoj kartici i CVV kod, podatke o letu, ime i prezime drugih gostiju na rezervaciji, preferencije u pogledu sobe, napomene koje ste nam dobrovoljno dali i preferirane načine komunikacije. Takođe, primamo podatke od trećih lica i veb sajtova, turističkih agenata, sajtova društvenih medija,  i veb sajtova trećih strana za rezervacije, agenata koji su treće strane i posrednika koji su treće strane, organizatora sastanaka i događaja, usluge rezervisanja restorana koje ćemo koristiti u te svrhe. To uključuje verifikaciju Vašeg identiteta, kontaktiranje u vezi s hotelskim rezervacijama i obradu Vaše rezervacije i plaćanja.

Sa kime delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Možemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licima (uključujući i AHG) za sledeće svrhe:

 • slanje podataka za check-in/out pre Vašeg dolaska
 • Da bi potvrdili Vaš identitet
 • Da bismo verifikovali plaćanja karticama (uključujući postupak predautorizacije koji se provodi prilikom prijave u našim hotelima) i povraćaj sredstava
 • Da bismo izvršili rezervacije, otkaz i promenu rezervacije;
 • Kako bismo omogućili Vašu rezervaciju i bilo koje posebne zahteve ili zatražene usluge;
 • Kako bismo osigurali usluge članstva u programu vernosti; i /ili
 • Kako bismo Vam, gde je to moguće, prethodno Vašem dolasku poslali tekst ili e-poštu sa podacima o boravku, o besplatnim uslugama uključujući online check-in , tekstualne poruke na dan check-ina, zahteve u pogledu sobe.

Zakonitost obrade

Koristimo Vaše lične podatke kako bismo izvršili naše obaveze u cilju ispunjenja našeg ugovornog odnosa sa Vama.

 1. b) E-turista. Imajte na umu da Vam Arena 88 Rooms doo neće biti u mogućnosti pružiti uslugu ukoliko nam ne pružite informacije propisane zakonom za registraciju gosta.

Potrebni podaci o korisnicima usluge smeštaja:

 • za domaće državljane: ime i prezime; dan, mesec i godina rođenja, adresu stanovanja, vrsta pružene usluge, podaci o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i drugi relevantni podaci;

 

 • za strane državljane: ime i prezime; dan, mesec i godina rođenja, državljanstvo, vrsta, broj i datum izdavanja strane putne isprave, datum i mesto ulaska u Republiku Srbiju, datum do kog je odobren boravak u Republici Srbiji, vrsta pružene usluge, podaci o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i drugi relevantni podaci.

 

Sa kime delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Sa ovlaštenim institucijama i organizacijama Republike Srbije, skladno važećim propisima, putem centralnog informacionog sistema „E-turista“.

Zakonitost obrade

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

 1. c) Izdavanje računa. Imajte na umu da smo zakonski obavezni izdati račun za pružene usluge i u tu svrhu obrađujemo sledeće podatke:
 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta

Sa kime delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Sa ovlaštenim institucijama i organizacijama Republike Srbije, skladno zakonu.

Zakonitost obrade

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

3.2. Kako bismo mogli komunicirati s Vama putem našeg newslettera i kako bismo Vam pružili odabrane poslovne informacije

Možemo prikupljati i čuvati lične podatke, uključujući Vaše ime i kontaktne pojedinosti kao što je adresa e-pošte kako bismo mogli komunicirati s Vama putem naših newslettera i pružiti Vam informacije i pogodnosti vezane uz pružanje naših usluga i o povezanim promocijama i ponudama.

Sa kime delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Možemo deliti te podatke sa AHG-om.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom interesu koristiti Vaše lične podatke kako bismo mogli  komunicirali sa Vama na taj način.

3.3. Za rešavanje Vaših upita i pružanje podrške korisnicima

Kada šaljete upit o našim uslugama ili zahtevate korisničku podršku u vezi sa našim uslugama možemo prikupljati Vaše lične podatke. Koristimo razna korisnička sučelja kako bismo Vam omogućili pružanje informacije o našim uslugama ili kako bismo odgovorili na Vaše upite. U svakom slučaju se mogu  zatražiti kontakt informacije, zajedno s pojedinostima  o drugim ličnim podacima koji su relevantni za Vaš upit korisničkoj službi. Ove se informacije upotrebljavaju kako bismo mogli odgovoriti na Vaše upite.

Sa kime delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Možemo angažirati obrađivače koji su treće strane i koji nam omogućavaju slanje upitnika o zadovoljstvu klijentima u svrhu dobivanja povratne informacije kako bi se mogle unaprediti usluge koje pružamo.

Zakonitost obrade

Ovisno o prirodi Vašeg upita ili zahteva pravni temelj za obradu takvih osobnih podataka bit će:

(a)  to da je obrada neophodna za izvršavanje naših obveza u skladu s bilo kojim ugovorom koji smo sklopili sa Vama;

(b)  to da je u našem legitimnom interesu koristiti Vaše lične podatke na takav način kako bismo Vam osigurali pružanje najbolje moguće usluge; i/ili

(c)  to što ste dali pristanak za takvu obradu sve do trenutka opoziva pristanka

 • Kako bismo unapredili naše veb sajtove i usluge

Povremeno Vas možemo kontaktirati kako bismo Vas pozvali da pošaljete povratne informacije o našim uslugama u obliku upitnika o zadovoljstvu koje Vam možemo uputiti onlajn putem, poštom ili za vreme boravka u hotelu. Koristimo ove informacije da bismo poboljšali kvalitet usluge koju pruža naše osoblje i naši hoteli.

Sa kim delimo Vaše lične podatke u ove svrhu?

Možemo angažirati obrađivače koji nam omogućavaju slanje upitnika o zadovoljstvu klijentima u svrhu dobivanja povratne informacije kako bi se mogle unaprediti usluge koje pružamo.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom interesu da koristimo povratne informacije koje nam pružite u gore opisane svrhe.

 • Analiza klijenata

Analiziramo Vaše kontakt podatke sa ostalim ličnim podacima koje posmatramo o Vama iz Vaše interakcije sa našim veb lokacijama i / ili Vašeg korišćenja naših usluga i / ili koje možemo dobiti od trećih lica. To može uključivati lične podatke kao što su istorija putovanja, preferencije gostiju, preferencije za usluge, aktivnost iz programa lojalnosti, marketinške preferencije i datumi prethodnih boravaka, iznos troškova za prethodni boravak.

Tamo gde ste dali pristanak (gde je to zakonski propisano), takođe možemo koristiti „kolačiće“ ili „pixel tags“ („Oznake“) i druge tehnologije na našim veb sajtovima i u našim e-porukama za prikupljanje ličnih podataka iz računarskog hardvera i softvera koji koristite. To može uključivati:

 • ID sesije za praćenje statistike korišćenja na našim Sajtovima i za prikupljanje informacija u vezi sa Vašim podacima o Vašim ličnim ili profesionalnim interesima, demografskim podacima (poput adrese, države lokacije, izabranog jezika i pola), navikama kupovine (kao što je istorija vašeg boravka) ); i
 • Oznake koje nam omogućavaju da pratimo prijem e-pošte do Vas, da brojimo korisnike koji su posetili veb stranicu ili otvorili e-poštu i da prikupljamo druge vrste zbirnih informacija.

Molimo posetite našu Politiku Kolačića za dodatne informacije.

S kim delimo Vaše lične podatke u ovu svrhu?

Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim stranama koje izvršavaju usluge za nas kako bi nam pomogli u analitikama klijenata.

 

 

Zakonitost obrade

Tamo gde su Vaši lični podaci potpuno anonimni, ne zahteva se pravni osnov da ih koristimo, jer oni više neće predstavljati lične podatke koji su regulisani zakonima o zaštiti podataka. Međutim, naše prikupljanje i korišćenje takvih anonimnih ličnih podataka mogu biti podložni drugim zakonima gde je potreban Vaš pristanak. Molimo pogledajte našu Politiku kolačića za više detalja.

Tamo gde Vaši lični podaci nisu u anonimnom obliku, u našem je legitimnom interesu da koristimo Vaše lične podatke na takav način da obezbedimo da Vama i našim drugim klijentima pružamo najbolje usluge.

 • Marketinške komunikacije

Možemo preduzeti sledeće promotivne aktivnosti koristeći Vaše lične podatke:

 1. Email marketing

Možemo koristiti informacije koje posmatramo dok Vi koristite naše stranice, komunicirate s nama putem e-maila i/ili koristite naše usluge, slati Vam marketinške poruke putem e-maila kada ste pristali primati takve poruke ili imamo za to drugi pravovaljani razlog.

Postupit ćemo po Vašem zahtevu da Vam ne šaljemo promotivni materijal. Kada se takav zahtev primi, Vaši podaci za kontakt biće „prikriveni“, a ne izbrisani, u razumnom vremenskom roku iz pravnih razloga ili zbog drugih razloga.

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Možemo da delimo Vaše lične podatke sa AHG-om koji nam pomaže u odrađivanju naših e-mail marketinških kampanja.

Zakonitost obrade

Imamo legitimni interes koristiti Vaše lične podatke u promotivne svrhe. Slati ćemo Vam promotivni materijal putem e-maila samo kada ste za to dali pristanak ili kad imamo drugi pravovaljani razlog za to.

 1. Oglašavanje na društvenim mrežama

Možemo da koristimo sledeće veb lokacije društvenih medija da bismo Vam plasirali naše usluge: Facebook,  Instagram, YouTube, gde ste registrovani korisnik takvih usluga. Tamo gde učestvujete u našim sponzorisanim aktivnostima ili ponudama na društvenim mrežama, uz Vašu dozvolu možemo sa Vašeg računa na društvenim mrežama prikupiti određene informacije, kao što su informacije o lokaciji, obaveštenja o prijavi, aktivnosti na društvenim mrežama, fotografije, ažuriranja statusa i javno dostupni komentari i liste prijatelja. Imajte na umu da takve aktivnosti podležu i odlukama o privatnosti koje ste izabrali za takve usluge.

Možemo koristiti informacije koje dobivamo za vreme Vašeg korišćenja naših veb sajtova, e-mail komunikacije sa Vama i/ili korišćenja naših usluga da bismo Vam pružili personalizovano oglašavanje putem kanala društvenih mreža

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Možemo da delimo Vašu e-mail adresu sa trećim stranama – pružaocima usluga koji nam pomažu u toku promotivnih kampanja.

Zakonitost obrade

Gde su Vaši lični podaci u potpunosti anonimizirani, ne trebamo pravnu osnovu za njihovo korišćenje kao ličnog podatka jer se takvi više ne smatraju ličnim podacima u smislu propisa o zaštiti podataka. Međutim, naše prikupljanje i upotreba takvih anonimiziranih podataka može prema drugim zakonima zahtevati Vaš pristanak. Više pojedinosti potražite u našoj Politici kolačića.

Gde Vaši lični podaci nisu anonimizirani, naše je legitimno pravo upotrebiti ih u promotivne svrhe.

 • Poslovna administracija i pravno usklađivanje

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe poslovne administracije i pravnog usklađivanja:

 • u svrhu vođenja evidencije;
 • kako bi se pridržavali naših pravnih obaveza;
 • u svrhu sprovođenje naših prava;
 • u svrhu zaštite prava trećih lica; i
 • u vezi sa poslovnom tranzicijom poput spajanja, stjecanja od strane drugog društva ili prodaje celokupne ili dela naše imovine.

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Lične podatke možemo deliti sa našim savetnicima,  uključujući advokate i računovođe, kao i sa državnim i regulatornim telima.

Zakonitost obrade

Korištene Vaših ličnih podataka u vezi statusnih promena, provedbe naših prava ili zaštite prava treće strane predstavlja naš  legitimni interes.  Za sve ostale svrhe opisane u ovom odeljku, naša je zakonska obaveza da koristimo Vaše lične podatke u skladu sa bilo kojim zakonskim obavezama koje su nam nametnute, poput sudskog naloga.

Ukoliko delimo Vaše lične podatke koje spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, prethodno ćemo zatražiti Vaš pristanak.

 • Zapošljavanje

Možemo prikupljati lične podatke kako bismo razmotrili i obradili upite ili prijave u vezi sa našim mogućnostima zapošljavanja.

Prikupljamo i obrađujemo podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili ili smo ih dobili od trećih strana – agencija za posredovanje u zapošljavanju u gornju svrhu. Lični podaci mogu se odnositi na Vaše ime i prezime, kontakt podatke, podatke o obrazovanju i bilo koje druge podatke sadržane u Vašem životopisu, molbi ili drugom propratnom pismenu.

Kada se prijavljujete na oglase za radna mesta koristeći društvene mreže, možemo prikupljati i podatke koje su javno dostupni putem dotične društvene mreže. Ove podatke koristimo u svrhu komunikacije s Vama vezano  za Vašu prijavu za radno mesto.

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Podatke možemo deliti sa AHG-om.

Zakonitost obrade

Naš je opravdani legitimni poslovni interes koristiti informacije koje ste nam učinili dostupnim kada se prijavljujete za oglas za slobodno radno mesto u svrhe koje su gore opisane.

 • Sigurnost i nadzor

Video nadzor možemo koristiti za pregled i snimanje pojedinaca u ili oko smeštajnih objekata. Snimke osoba zabeležene video nadzorom predstavljaće lične podatke. Video nadzor može snimati i zvuk. Snimke video nadzora može da nadgleda ovlašćeno osoblje. Postavićemo znakove na našim objektima koji će upozoravati da možete biti snimljeni video nadzorom gde je on u upotrebi.

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Možemo deliti Vaše lične podatke snimljene putem video nadzora sa trećim licima na način propisan zakonom ili kad je to nužno za funkcionisanje samog sigurnosnog sistema video nadzora, što može uključivati  nadležna tela, policiju, strogo neophodne pružaoce tehničkih usluga, pružaoce usluga sigurnosti i povezana društva kada je to nužno.

Zakonitost obrade

Naš je opravdani legitimni interes koristiti snimke video nadzora u svrhu:

 • lične sigurnosti naših zaposlenika i gostiju
 • preventivnog delovanja protiv kriminala i zaštite naših objekata i imovine od šteta i kriminala
 • zaštite imovine naših gostiju od oštećenja i krađe
 • pružanja podrške nadležnim telima u sprečavanju, otkrivanju i kažnjavanju kriminala.

 

 • Upotreba aplikacija

Pružanje usluga putem naše aplikacije, tamo gde je dostupno, onlajn prijavljivanje (check-in), digitalni ključ, onlajn odjava (check-out), izmena predstojećih rezervacija, fakturisanje, naručivanje usluga i proizvoda na licu mesta. Možete da odlučite da ne koristite aplikaciju i u tom slučaju aplikacija neće obrađivati Vaše lične podatke.

 • Organizacija događaja

Ukoliko želite organizirati sastanak ili događaj (konferencije, maturalne zabave, venčanja i sl.) u nekom od naših smeštajnih objekata ili ste pak sudionik sastanka ili događaja prikupljeni lični podaci bit će obrađeni u svrhu slanja ponude u sklopu izvršavanja usluga i izvršavanja usluge organizacije događaja.

Možemo Vam poslati i ankete o zadovoljstvu nakon Vašeg sastanka ili događaja kako bi nam omogućili merenje uspešnosti naših smeštajnih objekata kao mesta održavanja sastanaka i drugih događaja.

Lični podaci koje obrađujemo su ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon i po potrebi drugi podaci potrebni za organizaciju događaja.

Sa kime delimo Vaše podatke u ovu svrhu?

Ovisno o situaciji odnosno potrebama organizacije događaja Vaše lične podatke možemo deliti sa drugim poslovnim partnerima.

Zakonitost obrade

Pravna osnova za obradu Vaših ličnih podataka je izvršenje ugovora. Pored toga u našem legitimnom interesu je da koristimo Vaše lične podatke kako bismo mogli komunicirati sa Vama.

 1. KORIŠĆENJE KOLAČIĆA I SLIČNIH TEHNOLOGIJA

Naši veb sajtovi koriste određene kolačiće, piksele, beacons, logove i druge tehnologije kojih biste trebali biti svjesni. Molimo pogledajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o kolačićima koje koristimo i kako upravljati njima i kako ih brisati.

 1. POVEZNICE I USLUGE TREĆIH STRANA

Naši veb sajtovi sadrže veze do veb lokacija i usluga trećih strana. Imajte na umu da se, kada koristite vezu za odlazak sa naših veb sajtova na drugi veb sajt ili ako zahtevate uslugu od treće strane, ova Politika privatnosti više se ne primenjuje.

Vaše pregledavanje i interakcija sa bilo kojim drugim veb lokacijama ili Vaše poslovanje sa bilo kojim drugim pružaocom usluga koji je treća strane podlože sopstvenim pravilima i pravilima te veb lokacije ili pružaoca usluga koji je treća strana.

Ne nadgledamo, ne kontrolišemo niti podržavamo prakse privatnosti bilo koje treće strane.

Savetujemo Vam da se upoznate sa praksama privatnosti svake veb stranice koju posetite ili sa praksama pružaoca usluge koji je treća strana sa kojim dolazite u doticaj i da im se obratite ako imate pitanja u vezi sa njihovim politikama i praksom privatnosti.

Ova Politika privatnosti odnosi se isključivo na lične podatke prikupljene kroz naše usluge i ne odnosi se na veb stranice trećih strana i pružaoca usluga koji su treće strane.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše lične podatke ne čuvamo dulje no što je potrebno za svrhe za koje ih prikupljamo.

Ako su Vaši podaci upotrebljivi samo kratko vreme, npr. za određene marketinške kampanje možemo ih izbrisati.

Ukoliko prikupljamo Vaše podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza pohranjujemo ih u trajanju propisanom važećim propisima.

Podaci koje smo prikupili na osnovu ugovornog odnosa čuvaćemo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke koje prikupljamo na osnovu pristanka čuvaćemo u roku predviđenom za svrhu za koju je pristanak dan ili do opoziva pristanka.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše lične  podatke više ne koristimo,  i isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 1. POVJERLJIVOST I SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Predani smo čuvanju sigurnosti ličnih podataka koje nam pružite i poduzećemo razumne mere predostrožnosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe ili izmena.

Primenili smo politike informacijske sigurnosti, pravila i tehničke mere za zaštitu ličnih podataka koje obrađujemo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, nepropisne primene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti.

Svi naši zaposlenici i obrađivači (tj. oni koji obrađuju Vaše lične podatke u naše ime, za gore navedene svrhe), koji imaju pristup i koji su povezani sa obradom ličnih podataka, dužni su poštovati poverljivost ličnih podataka svih korisnika naših usluga.

 1. PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sa vremena na vreme možemo izmeniti ovu Politiku kako bismo odrazili promene u našoj upotrebi Vaših ličnih podataka ili kako bi bili u skladu s promenama propisa.

Možemo izmeniti ovu Politiku privatnosti ili dopunjavati je sa obavestima o privatnosti sa vremena na vreme.

Sve izmene ove Politike bit će objavljene na našem veb sajtu kako biste uvek bili obavešteni o načinu na koji prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke. Izmenjene verzije pored biće dostupne i na recepcijama smeštajnih objekata. Ažurirane verzije naše Politike sadržavaće datum izmene na početku ove Politike kako biste mogli proveriti kada je poslednji put izmenjena.

Sve promene naše Politike stupiće na snagu nakon objavljivanja izmenjene Politike na veb sajtu. Korišćenje veb sajta nakon takvih promena predstavlja Vaše prihvaćanje izmenjene Politike koja je tada na snazi. Preporučujemo da povremeno pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili obavešteni o tome kako upotrebljavamo Vaše lične podatke.

 1. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Zbog globalne prirode našeg poslovanja i naših dobavljača koji su treće strane, a koji obrađuju Vaše lične podatke u naše ime, lični podaci koje prikupimo od Vas mogu se preneti, obrađivati i pohraniti u inozemstvu uključujući (gde je primenjivo) izvan nadležnosti gde su lični podaci prikupljeni.

Poduzećemo sve potrebne korake kako bismo osigurali da se Vaši lični podaci obrađuju na siguran način i u skladu s ovom Politikom privatnosti i svim primenjivim propisima.

Tačnije, kad se Vaši lični podaci prenose u druge države, mi ćemo se pridržavati naših zakonskih i regulatornih obveza (i osigurati da dobavljači koji su treće strane poštuju svoje obveze) u odnosu na lične podatke, uključujući postojanje zakonite osnovu za prenos ličnih podataka i postavljanje odgovarajućih mera zaštite kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite ličnih podataka.

 1. OTKRIVANJE LIČNIH PODATAKA
 2. Otkrivanje internim trećim stranama

Možemo deliti Vaše lične podatke sa AHG-om.

 1. Otkrivanje vanjskim trećim stranama

U odeljku 3. navodimo svrhe zbog kojih možemo podeliti Vaše lične podatke sa tim trećim stranama i vrste trećih strana s kojima ih delimo. Osim toga, općenito delimo lične podatke sa trećim stranama kako sledi:

– Pružaocima usluga koji deluju kao obrađivači, a  koji pružaju IT usluge i održavaju sustave i drugim obrađivačima koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga.

– Drugim rukovaocima ako je to potrebno za pružanje usluge smeštaja ili drugih usluga (npr. ako ste uz uslugu smeštaja rezervirali i uslugu turističkog transfera koju pruža naš ugovorni partner)

– Stručnim savetnicima koji deluju kao obrađivači ili zajednički rukovaoci uključujući advokate, bankare, revizore i osiguravače koji pružaju konsultantske, bankarske, pravne, osiguravajuće i računovodstvene usluge.

– Nadzornim i drugim organima vlasti, uključujući poreske vlasti, koji zahtevaju izveštavanje o obradi u određenim okolnostima.

Zahtevamo od svih trećih strana da poštuju sigurnost Vaših ličnih podataka i da postupaju u skladu sa važećim propisima. Ne dopuštamo našim pružaocima usluga koji su treće strane da upotrebljavaju Vaše lične podatke u sopstvene svrhe. Dopuštamo im samo da obrađuju Vaše lične podatke u određene svrhe i u skladu s našim uputama.

 1. OPĆENITO

Deca i maloletnici

Osim u slučajevima kada to zahtevaju lokalni propisi, ne prikupljamo lične podatke svesno o deci ili maloletnicima. Ako ste dete ili maloletnik, možete koristiti naš veb sajt i usluge samo uz dopuštenje Vašeg roditelja ili skrbnika. U vezi s nuđenjem usluga informacionog društva izravno detetu, obrada ličnih podataka deteta zakonita je ako dete ima najmanje 15 godina.

Prevodi

Ova Politika Privatnosti sastavljena je na srpskom i engleskom jeziku, a može biti prevedena i na druge jezike. U slučaju nesklada između srpske i engleske ili bilo koje druge verzije srpska će verzija imati prednost.